OC ROLNIKÓW


Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
Każdy rolnik dobrze wie, że jego praca jest bardzo niebezpieczna, co powoduje, że musi posiadać obowiązkowe oc. W rolnictwie praca polega w większości na sprzętach mechanicznych, które powodują wypadki. Rolnik zawiera obowiązkowe ubezpieczenie już z samego tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Dotyczy to nie tylko właściciela owego gospodarstwa, ale również osoby będącą najemcą czy dzierżawcą.
Ubezpieczenie obejmuje:
Zniszczenie lub uszkodzenie mienia, rozstrój zdrowia, czy utrata życia, oraz uszkodzenie ciała. Obejmują one nie tylko szkody wyrządzone przez ubezpieczonego, ale także osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie.
Są to szkody wynikłe z prowadzonych prac polowych oraz szkody związane z ruchem drogowym, czyli nie tylko jazda ciągnikiem ale także pędzenie bydła.

UBEZPIECZENIOWE PROMOCJE


Czego nie obejmuje OC?
Ubezpieczenie nie obejmuje szkód gdy:
• Dotyczą one osób spokrewnionych lub spowinowaconych z ubezpieczonym.
• Szkoda powstała w wyniku zniszczenia, utraty czy zaginięcia rzeczy pożyczonej, przyjętej przez ubezpieczonego do przechowania, której działanie zanieczyszczało środowisko.
• Szkoda to utrata dzieł sztuki, biżuterii czy innych wartościowych rzeczy.
• Gdy szkoda jest związana z zapłatą kar lub grzywien.
• Szkoda wynikła z powodu dostarczenia przez ubezpieczonego wadliwej rzeczy.
• Szkoda jest następstwem choroby zakaźnej nie pochodzącej od zwierząt.
W rolnictwie firma ubezpieczeniowa może domagać się zwrotu odszkodowania gdy:
Szkoda została wyrządzona celowo, była wyrządzona pod wpływem alkoholu, środków psychotropowych lub odurzających.